KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

söndag, januari 11, 2009

Journalutdrag

har jag skrivit många. Ett J är ett, med sanningen överensstämmande, utdrag ur skeppsdagboken. Ett J's syfte är alltid att berätta fakta, alltså fria fartyget från skuld. Ett J kan se ut som följer:

JOURNALUTDRAG

Utdrag ur skeppsdagboken förd å:

s/s San Fiasco på resa Rio Mañana — Porto Finito

Tisdagen den 27 februari

Kl 17.00 Avgått Rio Mañana under lots ledning assisterad av bogserbåten CARAMBA II. Djupgående vid avgången F = 16 fot A = 18 fot

Kl 18.30 Cirka tio kabellängder från bron vid Nevermind Point avgivit reglementsenlig broöppningssignal med ångvisslan.

Kl 18.32 Fartygselev W Nilsson sysselsatt med att stuva undan signalflaggor på kommandobryggan. Efter att en längre stund iakttagit det sätt på vilket fartygselev Nilsson ihopvikt signalflagga "G", utropade befälhavaren spontant "Lägg av". Överstyrman, som i samma stund utkom från karthytten, uppfattade detta som en order, vilken han vidarebefordrade via högtalare till backen.

Kl 18.33 Transiterade tredjestyrman, som uppehöll sig på backen, ordern till fartygets timmerman. Denne, som stod stand-by vid ankarspelet, fällde omedelbart styrbords ankare. Fartyget gjorde vid tillfället en fart av 6 knop, som är stadgad för denna del av farleden, vilket fick till följd att, sedan ankaret fått fäste i kanalbottnen, ankarspelet rycktes bort från sitt fundament. Endast lyckliga omständigheter gjorde att ingen person härvid kom till skada. Därtill uppbromsades fartygets framfart, trots att ingen backmanöver hunnit beordras, samtidigt som det girade styrbord in mot östra kanalbanken. Efter att ankaren fått fäste iakttogs att samtliga gatlyktor i land, tillika annan illumination utomhus, hastigt slocknade. Troligen beror denna plötsliga mörkläggning på att vi strax före bron passerade en skylt med ankringsförbud.

Kl 18.36 Slogs full back på maskintelegrafen, samtidigt som överstyrman kontaktade maskinrummet per telefon för att betona att manövern gällde maximalt varvtal back. Vakthavande maskinist replikerade att sjövattentemperaturen var lämplig för bad samt utmanade överstyrman i boxning. Detta som en trolig följd av rusdrycksmissbruk i tjänsten, vilket kommer att beivras vid senare tillfälle.

Kl 18.37 Uppfattade brovakten från sin manöverhytt den uppkomna situationen och öppnade klaffbron strax innan fartygets stäv nådde densamma. Denna rådighet förhindrade bron att sammanstöta med fartyget, då den förra med hög fart närmade sig det senare.

Kl 18.39 Kom den beordrade backmanövern. Denna fick till följd, eftersom rorgängaren lämnat ratten i läge hårt babord, att fartygets stäv med kraft slog in i östra brofästet. Brovakten, som på grund av nervositet eller tidsbrist ej fällt bommarna på denna sida, lyckades ej stoppa trafiken från öst. På grund härav landade på fartygets fördäck dels en cyklist, dels en traktor med släpfordon, på vilket ett antal husdjur transporterades. Burarna för de senare öppnade sig vid kontakten med fartygets lastlucka nr 1. Därvid blockerades fördäcket, förutom av de tidigare omtalade fordonen, av ett större antal lössläppta hönsfåglar.

Kl 18.40 Började fartyget röra sig akteröver emedan ingen på kommandobryggan, i den situation som uppstått, tänkt på att avbryta backmanövern. Därvid kolliderade det med CARAMBA II, vilken befann sig akter om fartyget, kopplad med bogsertross till poopen. När bogserarens akterdäck kom i kontakt med fartygets häck trycktes det förra ner under den senare och härvid vattenfylldes bogseraren snabbt. Lyckligtvis kunde hennes fulla bemanning på fyra man simmande ta sig till kanalbanken.

Kl 18.41 Lämnade lotsen kommandobryggan, vilken hittills icke tagit ringaste del i försöken att avstyra ett haveri, utan att varsko befälhavaren. Han har senare återfunnits i fartygets salong intagande skotsk whisky direkt ur butelj och har hittills konsumerat uppskattningsvis 165 cl. Spirituosan har han utan befälhavarens medgivande tillskansat sig från fartygets barskåp, vilket enligt ekonomiföreståndarens utsago torde ha varit låst.

Kl 18.44 Befinner sig bogserbåtsbefälhavaren, som från kanalbanken lyckats ta sig ombord i fartyget, uppgivet gråtande i fartygets sjukhytt där ekonomiföreståndaren försöker trösta honom. Detta till trots utslungar han gruvliga hotelser mot fartygets befälhavare och dess styrmän, detaljerat beskrivande vad han kommer att utsätta dem för om han får tillfälle.

Kl 18.45 Rapporterade andrestyrman att en person med agrara drag, troligen föraren av traktorsläpet, vandaliserar fartygets inredning med diverse tillhyggen som funnits till hands. Samtidigt har denne person hotat tredjestyrman, som tidigare uppehöll sig på backen, till livet. Därför har tredjestyrman nu måst taga sin tillflykt till däckskontoret, i vilket han väntan på vandalens avväpning barrikaderat sig. Andrestyrman, som kanske kunnat assistera, är f.n. fullt upptagen med att försöka återbörda att antal höns till sina burar. En uppgift som visat sig icke helt problemfri.

Kl 18.58 Avlägsnade överstyrman, vilken åtminstone delvis måste ställas till ansvar för det inträffade, sig från kommandobryggan. Han har senare siktats på tavernan DIRTY DICK, halvannan kilometer från östra brofästet och lär därstädes konsumera destillerade drycker, samtidigt fraterniserande med förre befälseleven Nilsson. Den senare avskedades av befälhavaren kl 18.38, då han fortfarande befann sig på fartygets kommandobrygga, vilket dock icke hunnit noteras i skeppsdagboken förrän nu.

Som jag och min besättning gjort allt vad under dylika omständigheter kan fordras av goda sjömän, fritar jag mig, min besättning såväl som fartygets rederi från alla ansvars- och ersättningsanspråk för den timade olyckshändelsen.

Porto Fino den 30 februari

K L Antis
Befälhavare

(Ur ett skepp kommer lastat, HKF sjömansservice)

Inga kommentarer: